Biznes i finanse

CYFROWY POLSAT SA (11/2022) Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji urządzeń technicznych

Zważywszy, że:

? Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej, zawartej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”), dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku,

? w dniu 4 marca 2022 roku PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 14 turbin wiatrowych w obrębie gminy Przyrów, powiat częstochowski, województwo śląskie („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”), o czym ZE PAK informował w raporcie bieżącym nr 4/2022 z 4 marca 2022 roku,

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku podjął decyzję o ustanowieniu przez Spółkę poręczeń lub gwarancji zabezpieczających wykonanie zobowiązań Spółki Projektowej wobec dostawców i wykonawców wynikających z umów dostawy i instalacji określonych urządzeń technicznych („Gwarancje”).

Gwarancje zostaną ustanowione w celu umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Kwota Gwarancji nie przekroczy 53.000.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony euro).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.