Biznes i finanse

MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji

Zarząd „MERCOR S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2022 r., powołało członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji:

Pana Eryka Karskiego,

Pana Arkadiusza Kęsickiego.

Pana Lucjana Myrdę,

Pana Mariana Popinigisa,

Pana Tomasza Rutowskiego,

Pana Pathy Timu Zenzo,

Pana Błażeja Żmijewskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w tym nie wykonują żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako członkowie organów spółki kapitałowej lub jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorą udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Spółka przedstawia informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej. Dotyczą one posiadanego przez nich wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Eryk Karski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału Finanse i Bankowość. Dodatkowo w 1998 roku ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych, w 2002 roku zdał egzamin CFA First Level, zaś w 2004 roku ukończył kurs na Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Od 2016 zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ. Od 2007 partner butiku inwestycyjno – doradczego Value Fund Poland sp. z o.o. sp.k.

W latach 2009 – 2011 był Prezesem Zarządu – Dyrektorem Generalnym Zakładów Lentex SA. W okresie 2006 – 2008 roku zajmował się realizacją projektów restrukturyzacyjnych w spółkach grupy kapitałowej Supernova Capital SA. Pełnił także obowiązki Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA. W latach 2005-2006 był Dyrektorem Finansowym spółki Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu, a także Zastępcą Dyrektora Zarządzającego oraz Prokurentem Spółki. Wcześniej, w latach 2003-2005 w Mennicy Państwowej SA zajmował stanowiska Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych i Rozwoju. Był także Prokurentem Spółki. Z kolei od roku 1999 do 2003 pracował w BRE Banku jako specjalista w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Od lutego 2007 członek Polskiego Instytutu Dyrektorów. Od 2001 członek (były członek) wielu rad nadzorczych, głownie spółek notowanych na GPW, powoływany głównie z inicjatywy OFE, TFI i banków kredytujących.

Arkadiusz Kęsicki

Jest absolwentem studiów na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył także Akademię Strategicznego Przywództwa w ramach ICAN Institute.

W ostatnim czasie, tj. od 2020 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego w spółce Hoffmann Transport (czołowej polskiej spółce specjalistycznego transportu międzynarodowego) odpowiadając za przygotowanie oraz realizację strategii spółki oraz nadzór nad załościa działalności operacyjnej oraz finansowej.

W latach 2014-2019 sprawował funkcję Członka Zarządu MILA S.A. (sieć supermarketów). Do jego obowiązków należał nadzór oraz wsparcie realizowanych przez spółkę projektów (strategicznych, operacyjnych oraz procesowych), ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad projektem „Uruchomienie nowej sieci handlowej MILA” oraz po starcie tejże sieci – „Aktualizacja strategii wraz z inicjatywami strategicznymi”.

Od 2009 r. do 2014 r. związany był zawodowo z branżą budowlaną: w latach 2013-2014 Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w firmie Molewski sp. z o.o.; lata 2012-2013 Dyrektor Finansowym w spółce METALBARK sp. z o.o.; w okresie 2009-2012 pracował dla ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. sp.k. – jako Dyrektor Finansowy (2009-2010), a później jako Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu (2010-2012).

Wcześniej, od 2001 r. do 2009 r., był związany ze spółką POLOmarket sp. z o.o., najpierw jako Kierownik Działu Finansowego (2001-2005), następnie Dyrektor Finansowy (2005-2006), a w końcu Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu (2006-2009). Do jego zadań w tej ostatniej roli należały m.in.: bezpośrednie zarządzanie działami księgowości, controllingu, zarządzanie płynnością spółki, zarządzanie działami: prawnym, personalnym, administracji (w tym logistyki). Przed podjęciem pracy dla sieci POLOmarket był zatrudniony jako Główny Księgowy w spółce POLIMA S.A. (1999-2001), a wcześniej jako Inspektor Kredytowy (odpowiedzialny za kredyty gospodarcze) w PKO BP Oddział Kwidzyn (1997-1999).

Lucjan Myrda

Ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie (z tytułem oficera pożarnictwa) oraz studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektrotechniki Przemysłowej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie profilaktyki pożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Dodatkowo ma za sobą podyplomowy kurs logistyki dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W latach 1964-1999 był nieprzerwanie zawodowo związany z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczynając swoją karierę jako starszy podoficer ds. zapobiegania pożarom w Powiatowej Komendzie PSP w Kłobucku, a kończąc na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W latach 1993-1999 pełnił funkcję Krajowego Specjalisty ds. Ratownictwa Komendy Głównej Straży Pożarnej o specjalności ratownictwo energetyczne. Od 2006 jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.

Konsultant do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, biegły sądowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, autor opinii i ekspertyz po pożarowych.

Popularyzator wiedzy dotyczącej ochrony i profilaktyki przeciwpożarowej. Autor licznych publikacji specjalistycznych, współorganizator oraz uczestnik wielu branżowych konferencji krajowych i międzynarodowych, prowadzący wykłady na uczelniach wyższych. Silnie związany ze środowiskiem branżowym, był jednym z inicjatorów stworzenia w Polsce systemu certyfikacji firm wykonujących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Marian Popinigis

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik studiów doktoranckich Instytutu Państwa i Prawa PAN z zakresu prawa pracy.

Współtwórca firmy „MERCOR” S.A., którą założył wraz ze wspólnikami w 1988 roku. Od tamtej pory do marca 2008 roku nieprzerwanie stał na jej czele, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.

W latach 2009-2022 związany ze spółką Blirt S.A., w tym jako członek Zarządu i Prezes Zarządu.

Przez ponad 15 lat był członkiem władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.

Tomasz Rutowski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1997-2001 pracował jako aplikant w Kancelarii Adwokackiej Zenon Marciniak w Poznaniu. Od roku 2001 prowadzi własną Kancelarię Adwokacką Tomasz Rutowski z siedzibą w Poznaniu. Sprawuje funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w ORA w Poznaniu. Sprawuje funkcję członka zarządu w spółkach Ski System sp. z o.o. oraz Amex sp. z o.o.

Pathy Timu Zenzo

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, którą ukończył na kierunku Budownictwo Lądowe. Ma 18-letnie doświadczenie w branży budownictwa kubaturowego i nieruchomości, wynikające z pracy w międzynarodowych organizacjach działających jako deweloper, inwestor, a także generalny wykonawca – przy zakupach, koncepcji, realizacji lub sprzedaży różnego tupu obiektów. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Obecnie jako Technical Director w EXETER PROPERTY GROUP jest odpowiedzialny za całościową koordynację projektów inwestycyjnych. W latach 2014-2019 w GOODMAN GROUP pracował na stanowisku Technical Development Manager i tu również był odpowiedzialny za realizację projektów inwestycyjnych. W latach 2007-2014 w GSE Group pracował kolejno jako Project Manager, a następnie jako Senior Project Manager i odpowiadał między innymi za koordynację prac na budowie, rozliczanie kontraktów podwykonawczych, odbiór techniczny wykonanych robót. W okresie 2004-2007 był zatrudniony jako Inżynier Budowy w EIFFAGE Mitex Budownictwo oraz SEICCF Polska.

Od 2014 roku prowadzi własną działalność. Jego firma – WB CONSULTING oferuje doradztwo techniczne w zakresie budownictwa i nabywania nieruchomości, koordynację i nadzór nad procesami due diligence technicznymi i środowiskowymi, koordynację prac projektowych oraz akceptacji rozwiązań technicznych.

Błażej Żmijewski

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomika Transportu Morskiego. Ukończył także kurs doskonalenia umiejętności menedżerskich MANAGEMENT 2005 w Canadian International Management Institute.

Pracował m.in. w Morskim Porcie Handlowym Gdynia, w firmie GOCON AB w Gdańsku, w Przedsiębiorstwie zagranicznym DORA w Gdańsku oraz w firmie INTERTRADE z siedzibą w Gdni. Od 1992 roku prowadzi firmę handlową IMEX TOP 32 z siedzibą w Gdańsku, pełniąc w niej funkcję Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna:

§5 pkt 5) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.