Polityka

Częstochowa: Efektywne wykorzystanie funduszy unijnych

Od 2004 roku, Częstochowa zrealizowała 277 projektów o wartości 2 miliardów 779 milionów złotych, z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1 miliarda 826 milionów złotych. Po 20 latach od wejścia do UE, miasto i subregion stoją przed wyzwaniem efektywnego wykorzystania środków w krótszej perspektywie unijnej 2021-2027 dla Polski.

Bez wsparcia unijnego, miasto Częstochowa nie byłoby w stanie podjąć tak szerokich działań modernizacyjnych, które obejmują przebudowę układu komunikacyjnego, poprawę transportu publicznego, inwestycje oświatowe, rewitalizację miejskich przestrzeni oraz modernizację strategicznych instalacji komunalnych. Fundusze europejskie zostały wykorzystane do inwestowania w miejską infrastrukturę, wspieranie przedsiębiorczości, przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz walkę z wykluczeniem społecznym, mając na celu zaspokojenie różnych potrzeb lokalnej społeczności, wyrównywanie różnic, zrównoważony rozwój miasta, ekologię oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego zgodnie z unijnymi i miejskimi priorytetami rozwojowymi.

Miasto oraz subregion północny woj. śląskiego aktywnie pozyskują środki europejskie, co czyni ich liderem w kraju pod względem wykorzystania funduszy przeznaczonych dla subregionów. Dobra współpraca Częstochowy z samorządowymi partnerami, skupionymi w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, jest podstawą wykorzystania unijnego instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W obecnym okresie programowania unijnego miasto planuje realizację szeregu inwestycji m.in. w obszarach efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego transportu miejskiego oraz infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Mimo długotrwałego konfliktu poprzedniego rządu z instytucjami europejskimi, miasto i subregion liczą na wymierne korzyści z Unii Europejskiej w przyszłości.

Z okazji 20-lecia wejścia Polski do UE, przywołujemy najważniejsze projekty zrealizowane w Częstochowie przy wsparciu unijnym w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Środki unijne 2004-2023 – najważniejsze projekty zrealizowane w Częstochowie:

Perspektywa 2004-2006:
Częstochowa zrealizowała 26 projektów o łącznej wartości 285 mln zł, z czego 193,4 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne. Projekty obejmowały m.in.: oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej, usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym, budowę infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości, budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, rewaloryzację Parków Podjasnogórskich oraz Miejski System Informacji Turystycznej.

W latach 2007-2013 zrealizowano 131 projektów o łącznej wartości 896 mln zł, z których 601 mln zł stanowiło dofinansowanie. Najważniejsze inwestycje to m.in. budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego, przebudowa dróg krajowych, zakup nowych składów tramwajowych, modernizacja infrastruktury sportowej oraz rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Ponadto, inwestowano w rozbudowę infrastruktury informatycznej, modernizację Filharmonii, e-usługi dla mieszkańców oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych.

W latach 2014-2020 zrealizowano 115 projektów o wartości 1 mld 510 mln zł, z czego 978 mln zł stanowiło dofinansowanie. Projekty obejmowały m.in. przebudowę alei Wojska Polskiego, linii tramwajowej, rozbudowę dróg, odwodnienie dzielnic, termomodernizację obiektów szkolnych i sportowych, zakup niskoemisyjnych autobusów, budowę nowych dróg oraz węzłów przesiadkowych, a także rewitalizację Starego Rynku. Dodatkowo wsparcie otrzymały projekty edukacyjne i programy dla rodziców powracających do pracy po urlopie związanej z opieką nad dziećmi.

W perspektywie 2021-2027, dotychczas zrealizowano 5 projektów o łącznej wartości 89 mln zł, z czego 54 mln zł stanowiło dofinansowanie. Dodatkowe środki zostały pozyskane z Instrumentu Łącząc Europę na przebudowę alei Wojska Polskiego, obok wcześniej pozyskanych środków z Programu Infrastruktura i Środowisko. Niedawno rozpoczęto dwa nowe projekty: „Czas na staż”, na który przeznaczono 3,8 mln zł na organizację staży uczniowskich u pracodawców oraz projekt szkoleniowy „Sprawny Urząd” dla subregionu, w tym Częstochowy, który pozyskał 4,3 mln zł. Obecnie przygotowywane są kolejne miejskie projekty w ramach perspektywy 2021-2027.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.