Polityka

MS: Powołanie członków Zespołu do spraw analizy zdarzeń (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza, że Minister Adam Bodnar powołał 6 członków do eksperckiego Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w dniu 25 kwietnia br.

Nowy Zespół będzie zajmował się analizą zdarzeń, które doprowadziły do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu małoletnich, zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.

Skład zespołu został wybrany przez Komisję konkursową pod przewodnictwem wiceministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, a następnie zaakceptowany przez Ministra Sprawiedliwości. Zespół będzie działał na podstawie przepisów wprowadzonych tzw. ustawą Kamilka.

To jest wyjątkowy moment, ponieważ rzadko kiedy, gdy dzieje się coś poważnego, a trudno wyobrazić sobie coś bardziej istotnego niż przypadki krzywdzenia dzieci, potrafimy jako społeczeństwo wyciągnąć wnioski – powiedział minister Adam Bodnar. – Dlatego powstanie tego Zespołu to przełom. Jestem przekonany, że dzięki Waszemu doświadczeniu i pasji będziecie wiedzieli, jak rozwiązać każdy przypadek, którym będzie zajmował się Zespół.

Podczas dzisiejszej uroczystości zostali przyjęci do grona aktywistów:

Annie Chobel – socjolożce, głównej specjalistce pracy socjalnej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Jest koordynatorką grup diagnostyczno-pomocowych oraz członkinią Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeszowie.

Dr Honorata Czajkowska jest adiunktką na Uniwersytecie Wrocławskim, nauczycielką akademicką oraz zawodową kuratorką rodzinną i zastępczynią kuratora okręgowego we Wrocławiu. Jej praca naukowa koncentruje się na tematyce przemocy domowej, w tym diagnozowaniu przemocy wobec dzieci.

Prof. dr hab. Ewa Jarosz jest pedagożką i nauczycielką akademicką. W ciągu lat 2011-2018 pełniła funkcję społecznej doradczyni Rzecznika Praw Dziecka ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie jako ekspertka współpracująca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony dzieci przed przemocą.

Beata Kozielec-Oracka jest lekarzem psychiatrą od 1997 roku i specjalizuje się w pomocy osobom pokrzywdzonym oraz w ochronie małoletnich przed krzywdzeniem i przeciwdziałaniem przemocy. Współpracowała z uchodźcami z Ukrainy, prowadząc punkt konsultacyjny dla dzieci, oraz pracowała jako interwenient po trzęsieniu ziemi w Turcji.

Dr Tomasz Rowiński jest psychologiem oraz autorem modelu bielańskiego – pierwszego środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie. Obecnie pełni funkcję p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dodatkowo, jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej oraz członkiem Think tank SGH dla ochrony zdrowia.

Dr Grzegorz Wrona jest adwokatem oraz członkiem Komitetu GREVIO (Grupy Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiety i Przemocy Domowej). Dodatkowo, jest członkiem Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i konsultantem Warszawskiego Ośrodka Interwencji kryzysowej. Jako adwokat specjalizuje się w reprezentowaniu pokrzywdzonych w sprawach karnych oraz osob doznających przemocy domowej w sprawach rodzinnych.

Podczas uroczystości przewodnicząca komisji konkursowej, wiceminister Rudzińska-Bluszcz, wyraziła swoje wsparcie dla nowo wybranych członków Zespołu.

Przemawiając podczas uroczystości, przewodnicząca komisji konkursowej wyraziła swoją dumę z powstania zespołu tuż przed rocznicą śmierci Kamila z Częstochowy, wyrażając nadzieję, że ich praca przyczyni się do zmniejszenia zaniechań i złego działania.

Na uroczystości obecna była Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, która podkreśliła, że to wielka chwila, ponieważ zmienia się system ochrony dzieci.

Zgodnie z art. 22d ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, zespół do spraw analizy zdarzeń będzie badał sytuacje, w których doszło do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka, a istnieje uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub opiekun popełnił umyślny czyn zabroniony w Kodeksie karnym na szkodę dziecka.

Zespół ma za zadanie ocenić, w jaki sposób system ochrony małoletnich przed krzywdzeniem funkcjonuje oraz zaproponować działania mające na celu poprawę tego funkcjonowania i zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.

W każdym przypadku zespół przygotuje raport, który wskaże okoliczności śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego oraz sytuację, w jakiej się znajdował przed zdarzeniem. Przeanalizuje również działania podjęte przez organy i instytucje wobec dziecka, jego rodzeństwa, a także rodziców lub opiekunów.

Raport będzie zawierał informacje dotyczące realizacji uprawnień i obowiązków instytucji oraz ich reakcji na zagrożenie życia i zdrowia małoletnich. Na tej podstawie Zespół oceni, czy doszło do naruszeń w zakresie ochrony praw dziecka, które utrudniały właściwą reakcję na jego krzywdę, i przedstawi zalecenia dotyczące poprawy tej ochrony.

Eksperci mają za zadanie udzielać zaleceń właściwym organom oraz instytucjom, a także zgłaszać uwagi o stanie funkcjonowania systemu i procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Ich rekomendacje będą kierowane do wszystkich instytucji zaangażowanych w ochronę małoletnich, takich jak policja, sądy, prokuratura, Ośrodki Pomocy Społecznej, służba zdrowia oraz placówki edukacyjne.

UWAGA: Komunikaty publikowane na serwisie PAP są prezentowane w formie niezmienionej, zgodnie z treścią dostarczoną przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść komunikatu zgodnie z ustawą prawo prasowe, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.