Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (44/2022) Podjęcie decyzji o zmianie zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych Emitenta oraz planowane zbycie nieruchomości na rzecz spółek zależnych

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2022 r. podjął decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości stosowanej przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych, zgodnie z MSR 40 „Nieruchomości Inwestycyjne”, poprzez przyjęcie do wyceny tych nieruchomości modelu wartości godziwej zgodnie z par. 33 MSR 40.

W konsekwencji powyższego nastąpi przeszacowanie wartości wszystkich nieruchomości inwestycyjnych Emitenta w sprawozdaniu jednostkowym na dzień 30 czerwca 2022 roku o kwotę ok. 58 mln zł, wraz z odpowiednim ujęciem wpływu na pozycję „Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku”. W związku z tym, że powyższa zmiana zostanie wprowadzona retrospektywnie, będzie miała wpływ na kapitał własny w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku – pozycja „Zyski/straty zatrzymane” ulegnie zwiększeniu o kwotę ok. 46 mln zł. Emitent w jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzanym na dzień 30 czerwca 2022 r. zaprezentuje również odpowiednie korekty w danych porównywalnych za wcześniejszy okres. Sprawozdania finansowe Spółki za I półrocze 2022 roku podlegają obecnie przeglądowi przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych, o której mowa powyżej jest zgodna z przepisami MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, które mówią, że dobrowolną zmianę zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się tylko wtedy, jeżeli sprawi ona, że sprawozdania finansowe będą dostarczały bardziej wiarygodnych i przydatnych informacji na temat transakcji, innych zdarzeń lub warunków dotyczących sytuacji finansowej, wyników finansowych lub przepływów pieniężnych jednostki. Zastosowanie modelu wyceny wartości godziwej w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych Emitenta spełnia powyższe przesłanki.

Zmiana w polityce rachunkowości dot. przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych Emitenta nie wpłynie na sprawozdanie skonsolidowane Grupy MOSTOSTAL ZABRZE ponieważ przeszacowywane nieruchomości prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy MOSTOSTAL ZABRZE jako środki trwałe.

Emitent jednocześnie informuje o przystąpieniu do kolejnego etapu reorganizacji majątkowej Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, polegającego na zbyciu przez Emitenta na rzecz dwóch spółek zależnych – MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. („MZKP”) i MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP”) nieruchomości wykorzystywanych przez te spółki w ich działalności operacyjnej. W ramach planowanej reorganizacji majątkowej nastąpi:

1) wniesienie aportem przez Emitenta do spółki zależnej MZKP, w której Emitent posiada 100% akcji, kompleksów nieruchomości produkcyjnych położonych w Zabrzu oraz w Gliwicach,

2) sprzedaż do spółki zależnej MZRP, w której Emitent posiada obecnie 98,42% akcji, kompleksów nieruchomości produkcyjnych położonych w Kędzierzynie – Koźlu oraz w Częstochowie oraz Zaplecza i Magazynu Przygotowania Budów MZRP położonego w Zabrzu.

Łączna wartość godziwa wnoszonych aportem i sprzedawanych nieruchomości wynosi ok. 58 mln zł.

Uchwałą z dnia 29 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację wymienionych działań.

Planowane działania w zakresie reorganizacji majątkowej są zgodne z dotychczasową strategią Grupy MOSTOSTAL ZABRZE w zakresie reorganizacji majątkowej oraz wzrostu efektywności całej organizacji. Pomimo, iż nie wpłyną na sytuację majątkową Grupy MOSTOSTAL ZABRZE to pozwolą uporządkować jej strukturę majątkową (nieruchomości operacyjne staną się własnością spółek operacyjnych), a tym samym urealnią model biznesowy spółek prowadzących działalność produkcyjną. Natomiast wzrost pozycji „Zyski/straty zatrzymane” w sprawozdaniu jednostkowym, stanowiąc obniżenie kwoty, o którą należy pomniejszać kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia perspektywę do co możliwości podejmowania w przyszłości przy sprzyjających uwarunkowaniach, decyzji w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.