Polityka

Prezydent RP podpisał Ustawę Kamilka – Komunikat

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza zmiany, aby wzmocnić ochronę dzieci.

Jednym z głównych celów ustawy Kamilka jest wzmocnienie ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy, w tym przed przemocą psychiczną, fizyczną i seksualną. Ustawa wprowadza również nowe środki zapobiegające przemocy wobec dzieci, takie jak obowiązek osobistego kontaktu rodzica z dzieckiem, a także możliwość udzielenia dziecku ochrony, w tym ochrony przed oddaleniem od rodziców.

Ustawa Kamilka została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwo Sprawiedliwości wzywa do zapoznania się z treścią ustawy oraz z zasadami i warunkami jej stosowania. Zaprasza również do włączenia się w jej realizację, aby razem tworzyć bezpieczniejszy świat dla naszych dzieci.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyraża nadzieję, że ustawa Kamilka pomoże w zapobieganiu przemocy wobec dzieci i zagwarantuje im lepszą ochronę prawną.

Ustawa Kamilka znacząco wzmocni obecne przepisy o ochronie dzieci, zapewniając im pełne wsparcie w sytuacjach, w których są one narażone na przemoc. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie nadal wspierać działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do debaty na temat ustawy Kamilka i do włączenia się w jej realizację, aby wspólnie tworzyć lepszy i bezpieczniejszy świat dla dzieci.

Dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości ustawa Kamilka pozwoli na skuteczniejszą ochronę dzieci przed przemocą i będzie stanowić ważny krok w kierunku lepszych warunków życia dla najmłodszych.

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza ważne zmiany w celu ochrony dzieci i młodzieży. Prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań podjęte zostały pod okiem wiceministra Marcina Romanowskiego, który odpowiada za przygotowanie nowelizacji.

Ustawa nadana imieniem Kamilka została zaproponowana w maju bieżącego roku, po tragicznej śmierci 8-letniego chłopca z Częstochowy, która wywołała ogromne oburzenie. Ministerstwo Sprawiedliwości korzystało z merytorycznego wsparcia UNICEF, a Sejm ostatecznie uchwalił nowelizację pod koniec lipca.

Ustawa Kamilki zakłada wdrożenie nowego systemu ochrony dzieci. Ma on na celu zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa w instytucjach, w których spędzają czas. W ramach ustawy wprowadzono m. in. procedurę Serious Case Reviews, która ma na celu analizę najpoważniejszych przypadków przemocy wobec najmłodszych. Ponadto, ustawa zakłada wprowadzenie „Standardów Ochrony Małoletnich” oraz stworzenie instytucji reprezentanta dzieci.

Aby zapewnić dzieciom odpowiednią ochronę, przyjęte zostaną odpowiednie przepisy, które ustalą zasady postępowania w przypadku, gdy dziecko doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź zmarło z powodu działań rodzica lub opiekuna. Ocena sytuacji będzie obejmować wyjaśnienie, dlaczego nie podjęto działań, aby uniknąć tego typu tragedii oraz wprowadzenie procedur, które pozwolą zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z ekspertami pracuje nad opracowaniem ogólnopolskiej strategii walki z przemocą seksualną wobec najmłodszych. W celu zapewnienia skutecznego wsparcia ofiarom, powołano Sieć Pomocy Pokrzywdzonym, która jest wspierana przez Fundusz Sprawiedliwości. Efektem wspólnych działań jest Krajowy Plan Działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym.

Aby wspierać przedsięwzięcie Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF, zachęcamy do udziału w kampanii informacyjnej. Możesz wesprzeć akcję udostępniając materiały informacyjne, uczestnicząc w debatach i konferencjach lub wykorzystując spoty w swoich kanałach społecznościowych. Każda aktywność w tym zakresie przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat przemocy wobec dzieci.

Już wkrótce ruszy kampania informacyjna na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z UNICEF przygotowało szereg działań, które mają na celu podniesienie świadomości na temat różnych form przemocy wobec dzieci. Przewidziane są m.in. materiały informacyjne, spoty, a także debaty ekspertów i konferencje. Zachęcamy do włączenia się w kampanię i wsparcia działań Ministerstwa oraz UNICEF, poprzez udostępnianie materiałów, uczestniczenie w debatach lub wykorzystanie spotów w kanałach społecznościowych.

Angażując się w akcję, wspierasz walkę o prawa dzieci oraz tworzenie bezpiecznego środowiska dla najmłodszych. Twoje działania wpłyną na zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy wobec dzieci!

PAP SA publikuje komunikaty bez żadnych zmian w treści i formie, które zostały dostarczone przez nadawcę. Nadawca jest odpowiedzialny za zgodność treści z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.