Polityka

MS: Działania Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz ochrony najmłodszych (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia działania na rzecz ochrony najmłodszych

W trakcie konferencji prasowej Prokurator Generalny Adam Bodnar omawiał współpracę pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Zaznaczył, że połączenie dwóch kompetencji i wrażliwości wiceministerki oraz rzeczniczki może przynieść pozytywne efekty w kontekście ochrony praw dziecka.

Minister Sprawiedliwości wyraził swoją przyjemność z rozmowy z osobami zaangażowanymi w obronę praw najmłodszych, podkreślając znaczenie działań resortu wdrożenia nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazwanej tzw. ustawą Kamilka.

W maju 2023 r. został złożony obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mający na celu ochronę najsłabszych. Projekt ten powstał w odpowiedzi na tragiczną śmierć ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który padł ofiarą przemocy domowej. Sejm przyjął tzw. ustawę Kamilka 13 lipca 2023 r., poparło ją wówczas 441 posłów. Pierwsze przepisy weszły w życie 29 sierpnia 2023 r., wprowadzając Standardy Ochrony Małoletnich, obowiązujące wszystkie placówki pracujące z dziećmi. Obejmują one m.in. dokumentację szkoleń i programów edukacyjnych, plan działań w wypadku nadużyć oraz Kodeks Bezpiecznych Relacji, który zawiera zasady postępowania z małoletnimi.

Nowe przepisy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które weszły w życie w sierpniu 2023 r., mają na celu ochronę najsłabszych, w odpowiedzi na tragiczną śmierć ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł w wyniku przemocy domowej. Ustawa Kamilka, poparta przez 441 posłów, wprowadziła Standardy Ochrony Małoletnich, obowiązujące wszystkie placówki pracujące z dziećmi. Zawierają one m.in. dokumentację szkoleń i programów edukacyjnych, plan działań w wypadku nadużyć oraz Kodeks Bezpiecznych Relacji, regulujący postępowanie z małoletnimi.

Minister Sprawiedliwości aktualnie pracuje nad wprowadzeniem kolejnego zestawu reform mających na celu poprawę ochrony najmłodszych. W ramach tych działań, zostanie powołany specjalny zespół do analizy zdarzeń, które doprowadziły do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Zespół ten będzie składał się z zewnętrznych ekspertów, takich jak prawnik, psycholog, psychiatra, socjolog, pedagog, pediatra, pracownik socjalny oraz specjalista ds. resocjalizacji. Dodatkowo, zgodnie z ustawą, będzie możliwe powołanie dodatkowego eksperta, reprezentującego miejsce zamieszkania pokrzywdzonego dziecka.

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podkreślił, że priorytetem jest zapewnienie maksymalnej transparentności w procesie wyboru osób, które będą poświęcać swój czas i wykorzystywać swoją wiedzę ekspercką na rzecz dzieci oraz celów wynikających z ustawy.

Minister Sprawiedliwości ogłosił dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów do zespołu. Termin ten upływa 31 stycznia br.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naboru, należy odwiedzić stronę resortu: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-wyznaczeniu-dodatkowego-terminu-naboru-do-zespolu-do-spraw-analizy-zdarzen-na-skutek-ktorych-maloletni-poniosl-smierc-lub-doznal-ciezkiego-uszczerbku-na-zdrowiu

Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje wybitnych specjalistów do realizacji misji. Eksperci zostaną powołani przez Ministra Sprawiedliwości, lecz zachowają niezależność wobec niego – oświadczyła wiceministerka Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Ministerstwo Sprawiedliwości działa z myślą o ochronie najmłodszych przed przemocą, współpracując ściśle z międzynarodowymi organizacjami takimi jak UNICEF czy Save the Children. Wspólna wymiana doświadczeń z zagranicznymi ekspertami ma na celu sprawną implementację procedury analizy zdarzeń, w wyniku których dziecko padło ofiarą przemocy (tzw. Serious Case Review). Celem jest ustalenie powodów, dla których nie podjęto odpowiednich działań, aby zapobiec krzywdzie dziecka oraz wyciągnięcie wniosków, aby zapobiegać podobnym sytuacjom.

Ministerstwo planuje również zorganizowanie szkoleń, na których omówione zostaną wnioski wyciągnięte z działania procedury Serious Case Review w Wielkiej Brytanii, aby zapewnić najwyższe standardy ochrony najmłodszych.

Razem z Ministerstwem Sprawiedliwości wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przemocy wobec dzieci. Naszym celem jest stworzenie warunków, w których dzieci w Polsce będą czuły się bezpiecznie. Niezmiernie ważne jest, aby najmłodsi czuli, że mają wsparcie i towarzyszą im osoby dorosłe, które potrafią reagować w sytuacjach krzywdy – powiedziała Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

W dniu 4 stycznia 2024 r. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, została mianowana przewodniczącą Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich. Jej głównym zadaniem będzie monitorowanie wdrażania Krajowego Planu Przeciwdziałania Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności, który ma na celu wzmocnienie ochrony przed przestępstwami seksualnymi. Plan zakłada skoordynowaną analizę zagrożeń związanych z przestępczością seksualną, wzmocnienie działań profilaktycznych i terapeutycznych, oraz utworzenie bazy danych ułatwiającej wykrywanie nielegalnych treści. Realizacja planu będzie realizowana przy współpracy różnych urzędów i instytucji, a prace będą nadzorowane przez poszczególnych ministrów.

Podkreślamy zaangażowanie Pana Ministra i Pani Podsekretarz Stanu w ochronę praw człowieka i dokonania na rzecz dzieci. Dziękujemy za pokazywanie, że poprzez dialog możemy działać na rzecz dzieci, które są ważne i nie mogą być dyskryminowane. Każde dziecko ma wartość – powiedziała Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, dodając, że Biuro RPD jest otwarte na współpracę z resortem sprawiedliwości na wielu płaszczyznach.

Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, została mianowana Koordynatorką Realizacji Działań na Rzecz Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem. Jej głównym zadaniem będzie nadzorowanie grup roboczych, które zajmą się poprawą standardów ochrony małoletnich. Zespoły będą składać się m.in. z przedstawicieli Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Biura UNICEF do spraw Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce oraz Save the Children.

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wykazały, że jedno na trzy dzieci w wieku od 11 do 17 lat doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej. Dzięki ustawie Kamilka, która powstała dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i organizacji pozarządowych, mamy teraz realne narzędzia do zmiany tego systemu. Zgodnie z wiceministerką sprawiedliwości Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, objęcie przez nią funkcji Koordynatorki Realizacji Działań na Rzecz Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem stanowi dla niej jedno z najważniejszych wyzwań zawodowych.

Informujemy, że wszystkie komunikaty publikowane na naszym serwisie pochodzą bezpośrednio od nadawcy, a my nie wprowadzamy w nich żadnych zmian. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść komunikatu, zgodnie z przepisami prawa prasowego. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.